ناشر: سولار

۲ نتیجه

عنوانروش و متدولوژی روایت و روایتگری شعر دهۀ هشتاد

نویسندهرجب بذرافشان

ناشرسولار

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ85ـ7718ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۰

عنواناساشعر: پروانه‌ای بر شانه ماه: شعر نوظهور مازندرانی (مقالات و اشعار)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش سارا اقبالی

ناشرسولار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ71ـ7718ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۵۲