ناشر: سهل

۱ نتیجه

عنوانجشن‌نامۀ استاد سیدعلی خراسانی (دو جلد عربی ـ فارسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی

ناشرسهل

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ3ـ92646ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۰۰+۱۰۴۰