ناشر: سمیر

۱۴ نتیجه

عنواندرآمدی بر حیات سیاسی سردار اسعد بختیاری

نویسندهسجاد کاظمی

ناشرسمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰

شابک3ـ440ـ220ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۲

عنواندرآمدی بر حدیقة الحقیقۀ سنایی غزنوی؛ بررسی و تحلیل حکمی ـ عرفانی حدیقۀ سنایی

نویسندهبهمن محمدصادق‌زاد بنایی

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ25ـ7875ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۰

عنوانتاریخچه دبستان اوحدی مراغه (از 1299 ـ 1364 ش)

نویسندهبه کوشش یوسف بیگ‌باباپور، مسعود غلامیه

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ07ـ8370ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۹

عنوانتاریخ فرهنگ آذربایجان (با فواید ادبی)

نویسندهمحمدعلی صفوت

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ40ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۶

عنوانتذکره باغ معانی: شعرای سده دوازدهم هجری در شبه قاره هند

نویسندهنقش علی

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ90ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۷

عنواندیوان امیری هروی

نویسندهجلال الدین یوسف امیری هروی

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ24ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۶

عنوانسیمین دانشور در آیینۀ آثارش

نویسندهسیمین پناهی فرد

ناشرسمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ087ـ220ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانرساله در بلاغت

نویسندهناشناخته

ناشرسمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ22ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۴

عنوانرساله در قافیه: تصحیح رسالۀ قافیه امیربرهان الدین عطاءالله محمود حسینی

نویسندهبه کوشش فاضل عباس زاده، رجب توحیدیان

ناشرسمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک3ـ20ـ7509ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۱

عنوانغرة الألفاظ و نزهة الألحاظ (رساله پارسی کهن در فن ترسل)

نویسندهمحمد بن علی بن محمد کاتب سمرقندی

ناشرسمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ06ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۰

عنوانزبدة الحساب

نویسندهمحمدصالح بن حبیب‌الله طباطبایی‌یزدی

ناشرسمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ01ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۸

عنوانسفرنامه جنوب ایران

نویسندهبابن وهوسۀ فرانسوی

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک6ـ03ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۴

عنوانحاج میرزا مهدی شکوهی (از شعرای بزرگ آذربایجان در دورۀ قاجار)

نویسندهجلال جلال‌شکوهی با همکاری مسعود غلامیه، یوسف بیگ باباپور

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ58ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۲

عنواندیوان مینای شیرازی

نویسندهسلطانعلی‌خان مینای شیرازی

ناشرمنشور سمیر با همکاری انجمن تاریخ پژوهان مراغه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک4ـ23ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۸