ناشر: سعید

۳ نتیجه

عنواندرآمدی بر لهجه‌شناسی در زبان فارسی دری و نمونه‌هایی از لهجه‌های این زبان

نویسندهمحمدحسین یمین

ناشرسعید

تاریخ چاپ۱۳۸۸(چاپ دوم)

مکان چاپکابل

تیراژ۱۰۰۰

تعداد صفحات۱۳۰

عنوانجوانمرد خراسان و شعر پارسی دری

نویسندهپرتو نادری

ناشرسعید

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپکابل

تیراژ۱۰۰۰

تعداد صفحات۱۷۸

عنوانصنعت تلمیح در اشعار بیدل

نویسندهپوهنوال عبدالحکیم خاکسار

ناشرسعید

تاریخ چاپ۱۳۸۸ (چاپ دوم)

مکان چاپکابل

تیراژ۱۰۰۰

تعداد صفحات۲۲۶