ناشر: سخنوران

۲ نتیجه

عنوانبازتاب مرآت الصفای خاقانی در ادب فارسی

نویسندهبه کوشش سیدرضا باقریان موحد

ناشرسخنوران

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک3ـ67ـ6150ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۰۶

عنواننامه نامی: خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، وامق و عذرا، درج گهر

نویسندهمحمدصادق موسوی نامی اصفهانی

ناشرسخنوران

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ40ـ6150ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۳۳