ناشر: روزگار

۱۵ نتیجه

عنواناستبداد علم

نویسندهپل فایرابند

ناشرپگاه روزگار نو

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ07ـ6700ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۳

عنوانپدیدارشناسی

نویسندهاشتفان کاوفر، آنتونی چمرو

ناشرمؤسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ06ـ6700ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۴۸

عنوانمعیار در بی‌معیاری؛ زندگی، افکار و آثار ژان پل سارتر

نویسندهدیوید دریک

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ098ـ233ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۲

عنوانآفرینش گذشتۀ انسان؛ معرفت‌شناسی باستان‌شناسی پلئیستوسن

نویسندهرابرت بدناریک

ناشرمؤسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ6ـ95166ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنواناندیشه‌های مولوی در آینه نگاه معاصر

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش حمیدرضا یوسفی، ابراهیم نوئی

ناشرمؤسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ9ـ97298ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانترجمان صبح؛ بررسی اشعار شفیعی کدکنی براساس نقد عاطفه و همسویی آن با صور خیال

نویسندهبشیر علوی

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ791ـ374ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۰

عنوانجریان‌شناسی شعر دهۀ هفتاد: بررسی جریان‌های نو در شعر دهۀ هفتاد

نویسندهسعید زهره‌وند

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ695ـ374ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۷۲

عنوانشاعرانه‌ها و باورانه‌ها در نامه‌ها و نثر نیما

نویسندهبه کوشش کریم شاهسون

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ638ـ374ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانزخم و رؤیا (آنتولوژی شعر دهۀ هفتاد)

نویسندهرضا قنبری

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3_411_374_964_978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانمستأجر ملک وایلدفل هال

نویسندهآن برونته

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0_467_374_964_978

تعداد صفحات۴۶۴

عنوانچگونه نقد بنویسیم؟ (روش نوین نگارش رساله، نقد دانشگاهی، نقد تطبیقی و نقد هرمنوتیک)

نویسندهدیوید.ب.پیری

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۸۸(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_042_374_964

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانعشق‌های نافرجام: بررسی تطبیقی آثار نظامی و شکسپیر

نویسندهحانیه کریمی

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_295_374_964_978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانشاعران قهستان

نویسندهحسین زنگویی

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۸۸ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_107_374_946

تعداد صفحات۴۹۲

عنوانرویکردهای کاربردی در ادبیات تطبیقی

نویسندهماجده حمود

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_317_374_964_978

تعداد صفحات۲۴۰