ناشر: روزآمد

۶ نتیجه

عنواناو و نه او: نگاهی به نظام فکری ابن عربی و شارحان او؛ آرای موافقان و مخالفان

نویسندهمسعود ربیعی فر

ناشرروزآمد

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ7ـ99793ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۴

عنوانداستان‌های پای کرسی: افسانه‌های پریان و روستاییان ایران

نویسندههانا مهر (ناصرزاده)

ناشرروزآمد

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک 3ـ00ـ6629ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۲

عنوانمفاهیم زیبایی‌شناسی در سینما

نویسندهسیروس ظهیرمالکی

ناشرروزآمد

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ07ـ6629ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانرودکی و اسماعیلیه

نویسندهحاکم قلندراف

ناشرروزآمد

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ92ـ6459ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانمدرنیزم در شعر ترک

نویسندهیالچین ارمغان

ناشرروزآمد

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ84ـ6459ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانزندگی و زمانه ملک‌خاتون (محبوب حافظ شیرازی) و برگزیده چند غزل عاشقانه

نویسندهاسدالله عمادی

ناشرروزآمد

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ75ـ6459ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶