ناشر: رستا

۶۲ نتیجه

عنوانمنتخب‌التواریخ: تاریخ خانگری‌ها و بیگ‌نشین‌های فرارود در نیمۀ نخست سدۀ نوزدهم میلادی

نویسندهمحمد حکیم‌خان

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ28ـ7754ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۸۰

عنوانسیاست و تجارت در فارس: از برافتادن صفویان تا برآمدن زندیان

نویسندهاحمد بازماندگان خمیری

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک4ـ47ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانبرآمدن قاجار: تاریخ ایران از پایان عصر صفوی تا قتل آقامحمدخان قاجار

نویسندهغلامحسین زرگری‌نژاد

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ04ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۱

عنوانتاریخ بخارا: تاریخ خانات آسیای مرکزی در قرن نوزدهم (مشتمل بر سه کتاب: رساله یا مختصری از تاریخ سلطنت خاندان منغیتیه، تاریخ سلاطین منغیتیۀ بخارا، تاریخ امیران منغیتیۀ بخارا)

نویسندهاحمد مخدوم دانش، عبدالعظیم سامی، صدرالدین عینی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک8ـ36ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۱۵

عنوانروش‌شناسی تفسیر طبری

نویسندهفتحی الدرینی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ66ـ7754ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنواننوای تاریخ: یادداشت‌ها و مقدمه‌های دکتر عبدالحسین نوایی

نویسندهعبدالحسین نوایی به اهتمام الهام ملک‌زاده

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ26ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۸

عنوانکفش سرخ خلیفه: فن بیان و مسئلۀ منابع در تاریخ اجتماعی

نویسندهابراهیم موسی‌پور شبلی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ45ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۷۳

عنوانایران شناسی ایرانی: هفت گفتار در باب ایران‌شناسی به‌مثابۀ دانش و رشتۀ دانشگاهی در ایران

نویسندهگروهی از نویسندگان به کوشش بهزاد کریمی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ68ـ7754ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانافسانه‌های درۀ سند

نویسندهآنه ماری شیمل

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک2ـ38ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۴

عنوانقدرت، سیاست و سنت در امپراتوری مغول و ایلخانان

نویسندهمایکل هوپ

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ09ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۷۴

عنواننقاشی قهوه‌خانه‌ای به روایت منصور عباسی

نویسندهگفتگو و تدوین: نرگس عشقی، سمیه حمیدی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک0ـ03ـ8273ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۵

عنوانزرافشان شعر: مفهوم‌شناسی وطن در دیوان گل‌رخسار صفی‌آوا

نویسندهابراهیم خدایار

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ29ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانشیخ طوسی و کتاب الفهرست

نویسندهمحمدکاظم رحمتی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ33ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۷

عنوانامپراتوری مغول: بین افسانه و واقعیت

نویسندهدنیز اگل

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک6ـ63ـ7754ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۰۰

عنوانهانری کربن و سیاست: تأملاتی در فلسفۀ سیاسی ایرانی

نویسندهمجید سروند

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ68ـ7754ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانآموزه های عرفانی شیخ زین‌الدین محمود خوافی (متوفای 967 هـ.ق)

نویسندهشیخ زین‌الدین محمود خوافی به کوشش امیر سیدمحمد هروی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک3ـ15ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۷

عنوانپزشکی اسلامی در دورۀ میانه

نویسندهپتر ای. پورمن، امیلی ساواژ ـ اسمیت

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ01ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۸۷

عنوانباستان شناسی ایران به روایت حمید خطیب شهیدی

نویسندهمصاحبه، پژوهش و تدوین: آناهیتا شاهرخی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ56ـ7754ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۳