ناشر: دریای تنهایی و بهمن برنا

۱ نتیجه

عنوانجامعه‌شناسی سینمایی؛ زندگی اجتماعی در گذار فیلم

نویسندهجین ان ساترلند، کاترین فلتی

ناشردریای تنهایی و بهمن برنا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران و کرج

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ2ـ96837ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰