ناشر: دانشگاه تبریز

۲ نتیجه

عنوانپارسی‌سرایان آسیای صغیر

نویسندهویس دئیرمان چای

ناشردانشگاه تبریز

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۵۰۰

شابک7ـ59ـ7204ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۱۴