ناشر: دانشگاه ارومیه

۱ نتیجه

عنوانشرح و ترجمۀ مقامات بدیع الزمان همدانی

نویسندهکرمعلی قدمیاری

ناشردانشگاه ارومیه

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپارومیه

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_90_6544_964_978

تعداد صفحات۶۷۳