ناشر: دانشگاه اراک

۲ نتیجه

عنوانشناخت‌نامه ابوجعفر النقیب: زندگانی، آرا و اندیشه‌ها

نویسندهمصطفی جواد

ناشردانشگاه اراک

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپاراک

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ12ـ7731ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۹

عنوانمبانی، چارچوب‌های و الگو‌های سفارتی و مکاتباتی در ایران عصر صفوی

نویسندهعبدالله متولی

ناشردانشگاه اراک

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپاراک

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ97ـ7320ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۰