ناشر: خانه اندیشمندان علوم انسانی

۱ نتیجه

عنوانشاهنامه‌پژوهی؛ چه خوش گفت فردوسی پاکزاد

نویسندهجلال‌‌الدین کزازی

ناشرخانه اندیشمندان علوم انسانی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ0ـ95581ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۸