ناشر: حکمت

۳۷ نتیجه

عنوانمسائل بوطیقای داستایفسکی

نویسندهمیخاییل باختین

ناشرحکمت کلمه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ00ـ8291ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۲۲

عنواننظام آموزشی و ساختن ایران مدرن

نویسندهدیوید مناشری

ناشرحکمت سینا

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ20ـ8058ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۹۶

عنوانرویدادنامه سریانی موسوم به رویدادنامه خوزستان؛ روایتی از آخرین سال‌های پادشاهی ساسانی

نویسندهترجمه و تعلیقات از خداداد رضاخانی، سجاد امیری باوندپور

ناشرحکمت سینا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ10ـ8058ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۴

عنوانخط و نوشتار

نویسندهاندرو رابینسون

ناشرحکمت سینا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک5ـ83ـ5492ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۲

عنوانایده دانشگاه

نویسندهکانت، هیدگر و دیگران با گزینش و ویرایش میثم سفیدخوش

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ170ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۸

عنوانآموزش زبان یونانی باستان

نویسندهژانت الیزابت بلیک، ایمان شفیع‌بیک

ناشرحکمت سینا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ98ـ5492ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانتفاسیر صوفیانۀ قرآن از سدۀ چهارم تا نهم

نویسندهکریستین سندز

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ166ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۸

عنواناعتبار در تفسیر

نویسندهاریک دونالد هرش

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ132ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۸

عنوانتأملاتی در منطق ابن سینا و سهروردی

نویسندهضیاء موحد

ناشرهرمس با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1ـ963ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۶+۲۴۸

عنواندایره‌های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان‌شناسی در تمدن اسلامی

نویسندهامیرمحمد گمینی

ناشرحکمت سینا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک 4ـ01ـ8058ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۸

عنواناسلام در سرزمین ایران (دو مجلد)

نویسندههانری کربن

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ42ـ7009ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۳۲+۶۵۸

عنوانساقی‌نامه

نویسندهمیرزا ابوطالب فندرسکی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ83ـ 8036ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۲

عنوانفلسفه آگاهی: ده مسئلۀ آگاهی

نویسندهمایکل تای

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ095ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۱

عنوانسایۀ سرو: مقالاتی در بزرگداشت استاد احمد مهدوی دامغانی

نویسندهجمعی از نویسندگان به اهتمام میثم کرمی

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ087ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۸۵

عنوانحقیقت و معنا در فلسفۀ تحلیلی معاصر

نویسندهرضا بیگ¬پور

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک6ـ030ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۲

عنوانآیت الحق: شرح احوال سیدالعلماء حضرت سیدعلی آقا قاضی (قدس سره) (دو جلد)

نویسنده سیدمحمدحسن قاضی با مقدمۀ حسین غفاری

ناشرجلد اول: حکمت، جلد دوم: بصیرت

تاریخ چاپجلد اول: ۱۳۹۲ (چ چهارم) جلد دوم: ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_4_81412_964

تعداد صفحات۴۵۸+۲۲۵

عنواندربارۀ هنر شعر

نویسندهارسطو طالیس

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_33_8713_964_978

تعداد صفحات۲۱۹