ناشر: حکایت قلم نوین

۲ نتیجه

عنوانزیبایی‌شناسی زدایی؛ رویکردی ساختارزدایانه به زیبایی‌شناسی

نویسندهمهدی خبازی کناری، صفا سبطی

ناشرحکایت قلم نوین

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ51ـ8081ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۸

عنوانگونه‌های نثر فارسی در عصر قاجار

نویسندهمحمدرضا حاج‌بابایی

ناشرحکایت قلم نوین

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ00ـ8081ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۴