ناشر: تکدرخت

۷ نتیجه

عنواننقد زیبایی‌شناختی اشعار پروین دولت‌آبادی

نویسندهفاطمه بهرامی صالح

ناشرتکدرخت

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ96ـ6646ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانمقارنۀ دو ترجمه از رمان «تبریز مه‌آلود»

نویسندهحسین محمدزاده صدیق

ناشرتکدرخت

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ68ـ6646ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۴

عنوانسلطان ولد؛ فرزندی زیر سایۀ پدر

نویسندهحسین محمدزاده صدیق

ناشرتکدرخت

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ73ـ6646ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۳

عنوانمیزان الاوزان

نویسندهامیرعلیشیر نوایی

ناشرتکدرخت

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0ـ48ـ6646ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنواندیوان اشعار فارسی سیدعمادالدین نسیمی

نویسندهسیدعمادالدین نسیمی

ناشرتکدرخت

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9ـ16ـ6646ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۰۶

عنوانحدیقة الشعراء

نویسندهمحمدکاظم اسرار تبریزی

ناشرتکدرخت

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک2ـ31ـ6646ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانقصیدۀ بُرده (با شرح و معنی لغات و دو ترجمۀ منظوم)

نویسندهشرف‌الدین بوصیری

ناشرتکدرخت

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک0ـ22ـ6646ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰