ناشر: تهران

۲۹ نتیجه

عنوانچهره ها و ناگفته ها

نویسندهمحمد بقایی (ماکان)

ناشرتهران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰

شابک0ـ66ـ2911ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنواناصناف در عصر عباسی (با تجدیدنظر و اضافات)

نویسندهصباح ابراهیم سعید الشیخلی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک0ـ0051ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۴

عنوانفرهنگ فصیحی: واژه‌نامۀ مشروح لغات و اصطلاحات نمایشی (دو جلد)

نویسندهخسرو فصیحی

ناشرمؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ـ دانشگاه مک گیل

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ95ـ5552ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۰۰+۱۲۶

عنوانمنتهی الادراک فی تقاسیم الافلاک؛ نخستین رسالۀ جامع در هیئت بطلمیوسی

نویسندهابومحمد عبدالجبار خرقی (477 ـ 553 ق)

ناشرمیراث مکتوب با همکاری پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ190ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۹+۶۹۶+۲۰

عنوانواژگان عربی و فلسفۀ زبان

نویسندهجرجی زیدان

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک0ـ7375ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۱

عنوانبیست‌ویک گفتار دربارۀ نسخه‌های خطی (دفتر پانزدهم)

نویسندهجمعی از نویسندگان زیرنظر رسول جعفریان

ناشرمورخ با همکاری کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپقم و تهران

تیراژ۱۵۰

شابک8043ـ6300ـ622ـ978

تعداد صفحات۹۳۹

عنوانسرآغاز پزشکی‌نگاری مطبوعاتی به انضمام نشریه‌های طبی ایران زمانۀ قاجار

نویسندهسیدفرید قاسمی

ناشرمورخ با همکاری دانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰

شابک2ـ45ـ6300ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۵

عنوانمحمدتقی دانش‌پژوه در دانشگاه تهران؛ اسنادی از سال‌های خدمت (1318 ـ 1355 ش)

نویسندهبه کوشش رسول جعفریان

ناشرمورخ و کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپقم و تهران

تیراژ۱۰۰

شابک8ـ30ـ6300ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانشهر خوانسار در عصر قاجار؛ طبقات اجتماعی، ساختار فضایی و آثار معماری

نویسندهحسن کریمیان، حسین صدیقیان

ناشرسازمان جهاد دانشگاهی تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ369ـ133ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانپژوهشی ادبی ـ تاریخی در نامیابی (کهندژ گوراب و دشت ملایر در داستان ویس و رامین)

نویسندهحسن‌رضا رفیعی

ناشرسازمان جهاد دانشگاهی تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ304ـ133ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۹

عنوانفهرست مجلات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (از آغاز تا پایان 1385) (دو جلد)

نویسندهمهران آشوری

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ9452ـ03ـ964ـ978

عنواننقد ادبی و مطالعات فرهنگی: قرائتی نقادانه از آگهی‌های تجاری در تلویزیون ایران

نویسندهحسین پاینده

ناشرسازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ906ـ238ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۰

عنوانبن‌مایه‌های دینی ایران باستان در شاهنامه

نویسندهکلثوم غضنفری

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ6727ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۶

عنوانگنج روان حافظ: شرح واژه‌ها، ترکیبات و کنایات بر اساس نسخه قزوینی ـ غنی

نویسندهخسرو شافعی، حسین اسماعیلی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ63ـ5552ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۳۲

عنوانساقی‌نامۀ ظهوری ترشیزی

نویسندهنورالدین محمد ظهوری ترشیزی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۴ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ7591ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۳۸

عنوانشاهنامه فردوسی (فارسی ـ اسپانیایی) (دو جلد)

نویسندهحکیم ابوالقاسم فردوسی بر اساس تصحیح ژول مول

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ278ـ555ـ964ـ978

عنواندیوان نظامی گنجوی

نویسندهنظامی گنجوی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ6310ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۹

عنوانرساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی

نویسندهبدیع الزمان فروزانفر

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ6561ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۱