ناشر: تفکر طلایی

۱ نتیجه

عنوانشرح اشعار عربی هاتف اصفهانی

نویسندهمجتبی محمدی مزرعه‌شاهی، بهمن هادیلو، مهناز کریمی مزرعه‌شاه

ناشرتفکر طلایی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپیزد

تیراژ۲۰۰۰

شابک1ـ80ـ7208ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۰