ناشر: ترجمان علوم انسانی

۴ نتیجه

عنوانراهنمای مشاورۀ خوانندگان برای کتاب‌های غیرداستانی

نویسندهنیل وایت

ناشرترجمان علوم انسانی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک5ـ29ـ8091ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴۸

عنوانچگونه دربارۀ کتاب‌هایی که نخوانده‌ایم حرف بزنیم؟

نویسندهپی‌یر بایار

ناشرترجمان علوم انسانی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ07ـ8091ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانشکل‌گیری علم اسلامی

نویسندهمظفر اقبال

ناشرترجمان علوم انسانی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک2ـ1ـ94794ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانجستارهایی دربارۀ عقلانیت

نویسندهجورجیو تونلی و دیگران به گزینش و ویرایش سیداحمد موسوی خوئینی

ناشرترجمان علوم انسانی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ6ـ94792ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۲