ناشر: ترانه

۴ نتیجه

عنواناسطورۀ آب، چیستی پری و چراغ برات و واکاوی آن با آیین سیاوشان

نویسندهمحسن میهن‌دوست

ناشرترانه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ71ـ7061ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانعهد جدید در مقام ادبیات

نویسندهکایل کیفِر

ناشرترانه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ72ـ7061ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانبه شکل خلوت خویش: گزیدۀ شعر و نثر خانم پروین اعتصامی

نویسندهنفیسه محمدزاده، سیدخلیل حسینی عطار

ناشرترانه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپمشهد

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ33ـ7061ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنوانشرح شورانگیز عشق شهریار: گزیدۀ غزل‌ها

نویسندهنفیسه محمدزاده

ناشرترانه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰۰

شابک 3ـ05ـ7061ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۶