ناشر: به نشر

۷ نتیجه

عنوانهمسو با حماسه؛ سیری در ادبیات پایداری

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش محسن سیفی

ناشربه نشر آستان قدس رضوی، کانون اندیشه جوان

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ2815ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانشاعر هشت‌هزار ساله؛ سیری در افکار و اشعار احمد عزیزی

نویسندهمرضیه دانیالی

ناشربه نشر آستان قدس رضوی، کانون اندیشه جوان

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ342ـ159ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانفرهنگ واژگان موزه‌شناسی

نویسندهفرانسوآ مرس، آندره دِواله

ناشربه نشر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپمشهد

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ2290ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانشاهنامه و شعر زمان فردوسی: بحثی تحلیلی در محتویات شاهنامه و زمینۀ پیدایی آن

نویسندهخدائی شریف‌زاده

ناشربه نشر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ2372ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۲۴

عنوانچنین گفت دهقان: کوتاه شدۀ شاهنامه فردوسی

نویسندهمحمدجعفر یاحقی

ناشربه نشر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۵۰۰

شابک1ـ2259ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۰۸

عنوانمجموعه مقاله‌های همایش شاهنامه پس از شاهنامه: بررسی سیر شاهنامه‌سرایی پس از شاهنامۀ فردوسی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش فرزاد قائمی زیرنظر محمدجعفر یاحقی

ناشربه نشر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپمشهد

تیراژ۶۰۰

شابک3ـ2408ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۸۴

عنوانسیری در گلزار مثنوی

نویسندهمهدیه الهی قمشه‌ای

ناشربه نشر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ2190ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۰