ناشر: برسم

۱۲ نتیجه

عنوانآزندستان: درآمدی بر ادبیات داستانی مانوی

نویسندهسیما فولادپور

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ44ـ7138ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۱

عنواناز مانویت به تصوف

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ45ـ7138ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۸

عنواندورود، سیلاخور، اشترانکوه و دریاچۀ گهر در جغرافیای تاریخی بروجرد

نویسندهعزت‌الله فولادوند دورودی

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ43ـ7138ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنواننبرد زردشت با اهریمن: ترجمۀ فرگرد نوزدهم ویدیوداد (وندیداد) و مقایسۀ متن اوستایی با ترجمۀ پارسی میانۀ آن

نویسندهمریم طایفه قشقایی با مقدمۀ دکتر نصرالله پورجوادی

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ35ـ7138ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۱

عنوانزمان زیست زرتشت

نویسندهشاهین نژاد

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک-

تعداد صفحات۱۱۰

عنوانمینوی خرد: پژوهش بر پایۀ متن پازند

نویسندهمریم حاتمی زیرنظر سعید عریان

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ08ـ7138ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۱

عنوانتاریخ نامۀ یوحنا، سکوپای نیکیو

نویسندهیوحنای نیکیو، گردانش از متن اتیوپیایی به انگلیسی: رابرت هنری چارلز

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ12ـ7138ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۰

عنوانما فاتحان قلعه های فخر تاریخیم: نمادها و نشانه‌هایی از: فرهنگ، تاریخ و تمدن ایران باستان

نویسندهعزت‌الله فولادوند دورودی

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ02ـ7138ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۸۲

عنوانواژه‌نامه دروان؛ گویش و فرهنگ مردم روستای دروان

نویسندهالهه خانیان، علی کاردان

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ961819ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنوانآوایی از ژرفا؛ گفت‌وشنود محمدرضا ارشاد با دکتر میرجلال‌الدین کزازی در پدیدارشناسی زبان فارسی

نویسندهمحمدرضا ارشاد

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ1ـ96181ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۸

عنوانبشنو این نی چون حکایت می‌کند؛ نیستانی از مثنوی معاصر

نویسندهبه کوشش و گردآوری عزت‌الله فولادوند دورودی

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ6ـ98627ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۲۵

عنواندر این خم چرخ؛ سروده‌های سال 1396

نویسندهمیر‌جلال‌الدین کزازی

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ8ـ98627ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۶