ناشر: ایران شناخت

۲ نتیجه

عنوانفهرست‌وارۀ گویش پهلوی آذری: منبع‌شناسی گویش پهلوی (فهلوی) آذری، گویش کهن آتورپاتکان

نویسندهبابک علی‌خانی

ناشرایران شناخت

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ05ـ849ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۲

عنواننوروز در آذربایجان

نویسندهمنصوره وثیق

ناشرایران شناخت

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ8ـ94396ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۵۸