ناشر: ایده پردازان چکاد

۱ نتیجه

عنوانتاریخ تحلیلی دفاع مقدس و بازتاب آن در ادبیات ایران

نویسندهسپیده یگانه

ناشرایده پردازان چکاد

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ44ـ8158ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۸