ناشر: امیر کبیر

۶ نتیجه

عنوانآن یگانه: سیری در زندگی و نظام فکری علامه طباطبایی (دو جلد)

نویسندهعبدالله نصری

ناشرامیر کبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ2205ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۶۸+۶۵۸

عنوانچگونه از هر روایتی فیلمنامه اقتباس کنیم؟

نویسندهریچارد کرولین

ناشرامیر کبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ2108ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۵۰

عنواننمایندگان امر، نمایندگان کلام: دوازده سال با کانون نویسندگان ایران و اهالی آن از سال 1345 تا 1357

نویسندهآراز بارسقیان

ناشرامیر کبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ2181ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۹۶

عنواندر جستجوی رستگاری: اسماعیلیان پس از حملۀ مغول

نویسندهشفیق نزارعلی ویرانی

ناشرامیر کبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ002076ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۱۲

عنوانطلوع از مغرب؛ شرح عرفانی هفتاد غزل از شمس مغربی

نویسندهوحید عمرانی

ناشرامیر کبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ2061ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۱۲

عنوانزمینه‌های تاریخی/ مدحی اشعار حافظ

نویسندهسیدجواد مرتضایی

ناشرامیر کبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک6ـ1972ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۵