ناشر: اساطیر

۱۷ نتیجه

عنواناز شرق به غرب: سفر به دور دنیا و ایران

نویسندهآرنولد توین‌بی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ531ـ331ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنواناساطیر سرخ‌پوستان آمریکای شمالی

نویسندهکوتای بورلند

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک0ـ529ـ331ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنواننشانه‌های غیرکلامی (مکث، سکوت) در آثار نمایشی با نگاهی به سه نمایشنامۀ هارولد پینتر

نویسندهنازنین زند

ناشراساطیر پارسی: چاپار

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ12ـ8890ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانپهلوی آسان؛ آموزش زبان فارسی میانه ساسانی

نویسندهکتایون مزداپور، فرزانه وزوایی، نسیم حسنی مهموئی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۴۴۰

شابک8ـ552ـ331ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۶۸

عنوانماهیان جدا از آب: تأملی در سروده‌های طاهره صفارزاده

نویسندهفاطمه مدرسی، فرشته رستمی

ناشراساطیر پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ0ـ95292ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۸

عنواناقبال لاهوری شاعر پارسی‌گوی پاکستان و بحث در احوال و افکار او

نویسندهمجتبی مینوی به اهتمام عبدالکریم جربزه‌دار

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک8ـ466ـ331ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانآریایی‌ها و تمدن آریایی

نویسندهمحمدقل حضرت قل اف به کوشش آبتین ساسان فر

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک 3_429_331_964_978

تعداد صفحات۷۵۰

عنوانسرداب‌های واتیکان

نویسنده آندره ژید

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک0_403_331_964

تعداد صفحات۳۴۴

عنوان حق الیقین فی معرفة رب العالمین

نویسندهشیخ محمود شبستری

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۷ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک4_084_331_964_978

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانآیین نگارش تاریخ

نویسندهرشید یاسمی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_279_331_964_978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانزبدة الحقایق

نویسندهعین القضات همدانی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک5_496_331_964_978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانشکوی الغریب همراه رسالۀ حقیقت مذهب

نویسندهعین القضات همدانی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک1_465_331_964_978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانگزیدۀ رسائل اخوان الصفا

نویسندهناشناس

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک1_067_331_964

تعداد صفحات۳۷۲

عنوانصد میدان

نویسندهخواجه عبدالله انصاری

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک2_439_331_964_978

تعداد صفحات۲۸۸

عنواناحوال و آثار عین القضات

نویسندهرحیم فرمنش

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک7_489_331_964_978

تعداد صفحات۴۱۶

عنواناندرزهای پیامبر (ص)

نویسندهسیدنادرشاه حسینی کیانی به اهتمام مسعود میرشاهی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک7_492_331_964_978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانفرهنگ لکی

نویسندهحمید ایزدپناه

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0_491_331_964_978

تعداد صفحات۳۰۴