ناشر: ادبیات

۱۳ نتیجه

عنواننامۀ سروشیار: یادنامۀ استاد جمشید مظاهری (سروشیار) ـ دو جلد

نویسندهگروهی از نویسندگان به خواستاری و اهتمام علی‌اکبر احمدی دارانی، گلپر نصری

ناشرادبیات

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ8ـ97397ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۱۵

عنوانخاقانی نامه (دفتر اول): برگزیدۀ مقالات خاقانی‌شناسی به انضمام چهار جستار منتشرنشده

نویسندهسعید مهدوی‌فر

ناشرادبیات

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ0ـ96612ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۲۰

عنوانمجموعه آثار میرزا فتحعلی آخوندزاده (دو جلد)

نویسندهمیرزا فتحعلی آخوندزاده

ناشرباشگاه ادبیات

تاریخ چاپ۲۰۲۱

مکان چاپ-

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ52ـ85995ـ91ـ978

تعداد صفحات۱۰۸۶

عنواندیوان امیدی رازی (تهرانی)

نویسندهسعدالدین مسعود ارجاسب تهرانی متخلص به امیدی

ناشرادبیات

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ2ـ97397ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۷۲

عنوانخاقانی نامه: مجموعۀ مقالات خاقانی‌شناسی، ده مقالۀ منتشرنشده

نویسندهسعید مهدوی‌فر

ناشرادبیات

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ5ـ97397ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۲۹

عنوانقرآن و سنت تفسیری اش: مقالاتی در باب تاریخ تفسیر در قرون نخست

نویسندهاندرو ریپین

ناشرادبیات

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۶۰۰

شابک7ـ4ـ97397ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۵۶

عنوانجان آسوده: سه رساله از میراث تصوف شبه قاره: راحت القلوب، وفات‌نامۀ شیخ شرف‌الدین منیری، وصیت‌نامۀ خواجه نجیب‌الدین فردوسی

نویسندهزین بدر عربی، خواجه نجیب‌الدین فردوسی

ناشرادبیات

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ972319ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۱۰+۲۴۸

عنوانمواهب الهی در تاریخ آل مظفر

نویسندهمعین‌الدین بن جلال‌الدین محمد معلم یزدی

ناشرادبیات

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ1ـ97397ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۳

عنوانزاد آخرت

نویسندهابوحامد محمد غزالی

ناشرادبیات

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ966128ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۲

عنوانفرهنگ ضرب‌المثل‌های عربی؛ گزیدۀ امثال و حِکَم عربی

نویسندهسهیل یاری گل‌دره با مقدمۀ احمد مهدوی دامغانی

ناشرادبیات

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

تیراژ۶۰۰

شابک7ـ3ـ96612ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۸

عنوانحبه‌های نقره‌فام: الهیات و مضامین کتاب مقدسی در شعر فارسی معاصر

نویسندهحیدر عیوضی

ناشرادبیات

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ5ـ96612ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۰

عنوانروشنگران تاریکی: خودنوشت‌های جبار باغچه‌بان و همسرش

نویسندهبه کوشش مؤسسه فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

ناشرمؤسسه فرهنگی هنری پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان

تاریخ چاپ۱۳۹۴ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک2ـ3ـ90325ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانحواشی دکتر محمد معین بر اشعار خاقانی شروانی با مقاله‌ای از آن استاد

نویسنده سیدضیاءالدین سجادی

ناشرانجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ۱۳۵۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

تعداد صفحات۱۶۸