ناشر: آیدین

۱۷ نتیجه

عنواندرس گفتارهایی دربارۀ نظریه های ادبی جهان

نویسندهناصر علیزاده، حسین طاهری، ویدا دستمالچی

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ06ـ6728ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانای جماعت اویانین: گزیدۀ اشعار و شرح حیات و افکار محمد عاکف‌ارسوی

نویسندهبه اهتمام مسعود صدرمحمدی

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ04ـ6728ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۳

عنوانقصه‌های بابا نورالدین؛ تحقیق در حکایات منظوم جامی

نویسندهمحمد پورحمدالله، عزیز حجاجی

ناشرآیدین با همکاری نشر یانار

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ43ـ7559ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۲

عنواندر جستجوی تاریخ: ارج‌نامۀ دکتر سیروس برادران‌شکوهی

نویسندهجمعی از نویسندگان به اهتمام و تدوین عباس قدیمی قیداری

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ02ـ6728ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۰۴

عنواندیوان عبدالمجید تبریزی (شاعر سدۀ هشتم قمری)

نویسندهعبدالمجید تبریزی

ناشرآیدین با همکاری نشر یانار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ92ـ5871ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۴

عنواندام نام: تجلی صفات رحمانی و قهاری خداوند در متون نظم از دورۀ سامانیان تا قرن هفت با توجه به اوضاع سیاسی و اجتماعی

نویسندهرفیقه محمدی

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ37ـ7559ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۱

عنوانساقی به یاد دار؛ نقدها و تأملاتی در حوزه خاقانی‌شناسی

نویسندهسعیدالله قره‌بگلو

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ50ـ5871ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانچرا می‌نویسم؟

نویسندهجورج اورول

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ19ـ5871ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۴

عنوانشهربند گنجه (گزیدۀ مقاله‌ها و یادداشت‌های دکتر بهروز ثروتیان دربارۀ نظامی گنجه‌ای)

نویسندهعلیرضا قوجه‌زاده

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_04_5871_600_978

تعداد صفحات۴۶۰

عنواندرد طلب: احوال و آراء شیخ صفی‌الدین اردبیلی

نویسندهغلامرضا طباطبایی مجد

ناشرآیدین، یانار

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک7_22_5871_600_978

تعداد صفحات۲۴۶

عنوانوصل خورشید: شرح شصت غزل از حافظ

نویسندهعلیرضا مظفری

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۱۰۰

شابک0_46_5592_964_978

تعداد صفحات۴۴۸

عنوانخشم در چشم: گزارشی از داستان رستم و اسفندیار شاهنامه

نویسنده میرجلال‌الدین کزّازی

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۱۰۰

شابک0_75_5592_964_978

تعداد صفحات۲۶۸

عنوانبررسی و تحلیل آثار جلال آل احمد

نویسندهابراهیم رنجبر

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_09_5871_600_97

تعداد صفحات۴۳۱

عنوانبساط قلندر: برگزیده و شرح غزل‌های خاقانی

نویسنده معصومه معدن‌کن

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۸۴

مکان چاپتبریز

تیراژ۲۰۰۰

شابک3_31_5592_964

تعداد صفحات۴۵۲

عنوانآیینه‌ای بی‌طرح (آشنایی‌زدایی در شعر شاعران امروز)

نویسندهفروغ جلیلی

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_64_5592_964_978

تعداد صفحات۳۳۶

عنوانچهار مقاله بر اساس چاپ علامه محمد قزوینی: نظامی عروضی سمرقندی

نویسندهنظامی عروضی

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_51_5592_964_978

عنوانچهل مقالۀ حسین نخجوانی

نویسندهغلامرضا طباطبایی مجد

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_ 21_5871_ 600_978