ناشر: آگاه

۱۷ نتیجه

عنوانمیراث‌داران گوگول؛ چهار مقاله از توماس مان دربارۀ ادبیات روسیه

نویسندهتوماس مان

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ405ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۰

عنوانمقدمه‌ای بر زبان‌شناسی شناختی

نویسندهفریدریش اونگرر، هانس یورگ اشمیت

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ402ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۸۰

عنوانمبانی دستور شناختی

نویسندهرونالد لانگاکر

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ400ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۳۴

عنوانزبان‌شناسی شناختی: یک مقدمه

نویسندهدیوید لی

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ401ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنواناستعاره‌هایی که با آنها زندگی می‌کنیم؛ به پیوست مقالۀ نظریۀ معاصر استعاره (ویراست دوم)

نویسندهجورج لیکاف و مارک جانسون

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ390ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۴

عنواناز مولکول تا استعاره: نظریۀ نورونی زبان

نویسندهجروم فلدمن

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ391ـ416ت964ـ978

تعداد صفحات۴۵۵

عنوانحدیث دوست؛ به یاد حاج محسن بخشی

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ387ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۰

عنواناستعاره‌ها از کجا می‌آیند؟ شناخت بافت در استعاره

نویسندهزولتان کوچش

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ386ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۸

عنوانبدن در ذهن: مبنای جسمانی معنا، تخیل و استدلال

نویسندهمارک جانسون

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک1ـ382ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۸

عنوانزیبایی‌شناسی فهم انسان: معنای بدن

نویسندهمارک جانسون

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ385ـ 416ـ 964ـ 978

تعداد صفحات۴۰۴

عنواننگاهی به نهادهای سنتی و آیین‌های بومی ایران؛ جستارهایی در حقوق، تاریخ و فرهنگ ایران

نویسندهاحمد کاظمی موسوی

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک8ـ383ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۸

عنواندرآمدی بر مطالعات کودکی در ایران

نویسندهبه کوشش محمدسعید ذکایی

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ372ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۰۵

عنواندرست استدلال کردن

نویسندهجان شاند

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ359ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۲

عنوانیادداشت‌هایی دربارۀ کافکا

نویسندهتئودور و. آدرنو

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک0ـ363ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۶

عنواندیدار به قیامت

نویسندهپی‌یر لومتر

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ345ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۹۵

عنواندو شاهکار ادبیات جهان: رومئو و ژولیت ویلیام شکسپیر، لیلی و مجنون نظامی گنجوی

نویسندهترجمه، تحقیق و تطبیق از علی اصغر حکمت به اهتمام هرمز همایون‌پور

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ324ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۷

عنواناز نوشتن

نویسنده فرشته مولوی

ناشرآگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ319ـ416ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۳