ناشر: آوای کلار

۴ نتیجه

عنواناستاد ابراهیم پورداود و ایران‌شناسی

نویسندهبه کوشش هوشنگ عباسی

ناشرآوای کلار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک6ـ123ـ226ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۶

عنوانشعر و شاعری در ایران باستان و میانه (تاریخ حقیقی آغاز شعر ایرانی در گفت‌وگو با ابوالقاسم اسماعیل پور)

نویسندهپوریا گل‌محمدی

ناشرآوای کلار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک7ـ072ـ226ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۶

عنوانروشن‌تر از سکوت

نویسندهمحمد معتقدی

ناشرآوای کلار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک2ـ051ـ226ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۳

عنوانجوهر طنز

نویسندهابوالقاسم غلامی مایانی

ناشرآوای کلار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک2ـ40ـ5395ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۰