ناشر: آفاق گستر

۱ نتیجه

عنوانروزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه قاجار؛ ربیع الثانی 1309 الی صفر المظفر 1310 قمری به انضمام شرح کامل سفر عراق عجم

نویسندهناصرالدین شاه قاجار

ناشرآفاق گستر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک6ـ7ـ95348ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۹۶