پربازدید ها

۳۵۸۳ نتیجه

عنوانچشم‌اندازها: زندگی، کوچه‌ها، ادبیات

نویسندهاورهان پاموک

ناشراختر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ470ـ517ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانکهن‌ترین فرهنگ‌نامه فارسی دانش استیفا: تصحیح و تحلیل بخش لغات و مصطلحات المرشد فی الحساب

نویسندهحسن بن علی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ114ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۴+۶

عنوانپس از سکوت تا کوچ؛ مجموعه اشعار محمدرضا نعمتی‌زاده (1367 ـ 1313 ش)

نویسندهبه کوشش محمدرضا ترکی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ08ـ8735ـ600ـ97

تعداد صفحات۴۸۰

عنوانکامل التعبیر؛ اثری جامع به زبان فارسی در خواب‌گزاری و تعبیر رؤیا (دو جلد)

نویسندهابوالفضل حبیش ابن ابراهیم تفلیسی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ101ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۸+۱۳۵۸

عنوانبافتار و ساختار ادبیات قوم بختیاری

نویسندهسریا داودی حموله

ناشراریترین ـ کاکتوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک2ـ0ـ95909ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۰

عنوانشاهنامه (4 جلد)

نویسندهابوالقاسم فردوسی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک0ـ755ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۱۲+۹۹۵

عنوانتعبیر متن

نویسندهکورش صفوی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ338ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۵۷

عنوانعلوم شناختی مقدمه‌ای بر علم ذهن

نویسندهخوزه لوئیس برمودز

ناشرکیان افراز

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ42ـ8854ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۹۳

عنوانسیمای شعر مدرن معاصر: نقد ادبی پاره‌ای از شعر معاصر

نویسندهآرمان میرزانژاد

ناشرنصیرا

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ24ـ7635ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۶

عنوانزوهر؛ کتاب روشنایی

نویسندهگرشوم جی. شولم

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ580ـ436ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴+۱۵۳

عنوانتا زمانی که .... (گزیده‌ای از داستان‌ها و نقدها)

نویسندههاینریش بل

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۴ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ465ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانیاد عزیزان در برگ‌ریزان: مجموعه‌ای از مقالات احمد مهدوی دامغانی

نویسندهاحمد مهدوی دامغانی به کوشش سیدعلی‌محمد سجادی، سعید واعظ

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۵۰

شابک8ـ961ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۵

عنوانمنطق و نظریۀ ادبی در شعر فارسی

نویسندهرضا روشنی

ناشرداستان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_85_5614_600_978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانسیر تاریخی معماری 6000 سالۀ گرگان و استرآباد (دو جلد)

نویسندهاسدالله معطوفی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1ـ334ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۲۷

عنوانافسانه‌های مردم سیرجان: 70 قصه و افسانه به روایت 45 راوی سیرجانی

نویسندهمجتبی شول افشارزاده، نجمه نورمندی‌پور

ناشرفرهنگ عامه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپکرمان

تیراژ۲۰۰۰

شابک2ـ29ـ7549ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴۰

عنوانخاطره درمانی

نویسندهعلی شمیسا

ناشرذهن آویز

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک5ـ096ـ118ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنواندیوان علامه حاج ملا اسمعیل فدائی کزازی

نویسندهاسمعیل فدائی کزازی

ناشرپیام سحر با همکاری مؤسسه فرهنگی هنری حاج ملا اسماعیل فدائی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک9ـ1ـ94001ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۳۶