پربازدید ها

۳۱۰۸ نتیجه

عنوانعمو جمال: نامه‌های سیدمحمدعلی جمالزاده به علی اصغر حلبی

نویسندهبه کوشش مهناز صفایی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ522ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۶

عنوانپنج سفرنامه یا سفر به اقلیم عشق

نویسندهبه کوشش سیدخلیل طاوسی

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم

شابک0ـ734ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۶۰

عنوانبازخرید دیاران گمشده

نویسندهقاسم هاشمی‌نژاد

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ098ـ404ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانعهد عتیق: کتاب‌های شریعت یا تورات بر اساس کتاب مقدس اورشلیم (جلد اول)

نویسندهنویسندگان مختلف

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک4ـ904ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۰۸

عنوان آسمانی و زمینی: نگاهی به خوشنویسی ایرانی از آغاز تا امروز؛ گفتگویی بلند با علیرضا هاشمی نژاد

نویسندهعلیرضا هاشمی نژاد

ناشرکتاب آبان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ46ـ7343ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانهانا آرنت: آخرین مصاحبه و دیگر گفتگوها

نویسندهبه کوشش و ترجمه هوشنگ جیرانی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک5ـ176ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانگفت‌وگو با مرگ: شهادت‌نامۀ اسپانیا

نویسنده آرتور کوستلر

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک2_575_312_964_978

تعداد صفحات۲۶۳

عنوانتاریخ گزیده (دو جلد)

نویسندهحمدالله مستوفی

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ40ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۴۶

عنوانتاریخ عرفان اسلامی و تصوف در ایران: سلسله‌های صوفیه

نویسندهپروانه عروج‌نیا

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ364ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۴

عنوانبوطیقای رمان

نویسندهونسان ژوو

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ618ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۵+۱۹

عنوانسفر به شیراز و دیگر شهرهای جنوبی؛ با اظهارنظرهایی پیرامون رفتارها، آداب، رسوم و قوانین ایران

نویسندهادوارد اسکات وارینگ

ناشرنامک

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک2ـ71ـ6721ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانشخصیت و شخصیت‌پردازی در رمان فارسی (رئالیسم، مدرنیسم و پسامدرنیسم)

نویسندهمجید جلاله‌وند الکامی

ناشرکیان افراز

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ55ـ8854ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۲

عنواننارساخوانی رشدی در زبان فارسی؛ گزیدۀ پژوهش‌های دکتر طاهره سیماشیرازی و همکاران

نویسندهبه کوشش رضا نیلی‌پور، طلیعه ظریفیان، زهراسادات قریشی

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ70ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۳

عنوانسرگذشت پُرت سعید؛ سیدضیاءالدین رمان‌نویس

نویسندهسیدضیاءالدین طباطبایی به کوشش جعفر شجاع کیهانی

ناشرهفت پیکر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ7ـ94382ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۵

عنواندرآمدی بر آزمون‌سازی زبان

نویسندهدن داگلاس

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ56ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۸

عنوانمازندران در اسطوره‌های ملی ایران

نویسندهمحمود جوادیان کوتنایی

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک0ـ142ـ465ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۸

عنوانآگاهی نقد

نویسندهژرژ پوله

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_333_224_964_978

تعداد صفحات۲۰۲

عنواندیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی ندوشن؛ دفتر سوم: درباره جامعه و فرهنگ

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش حسین مسرت و پیام شمس‌الدینی

ناشرشرکت سهامی انتشار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ425ـ325ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۴