پربازدید ها

۳۷۷۲ نتیجه

عنوانفهرست نسخه‌های خطی حوزه علمیه دارالارشاد اردبیل

نویسندهابراهیم مولایی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

شابک6ـ208ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۲

عنوانبررسی سیر تحول حالت‌های نیایش در ایران باستان

نویسندهمیلاد محسن زاده

ناشرآشیان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ12ـ7293ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانبوطیقای بوف کور: روایت‌شناسی روان‌گسیختگی در تکنیک بوف کور

نویسندهمحمود نیکبخت

ناشرگمان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ23ـ7289ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانشیوه‌نامۀ نوشتار

نویسندهمحمود مهرآوران

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_73_8261_964_978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانخاقانی شروانی: نکته‌ها از ناگفته‌ها

نویسندهبرات زنجانی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ1820ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانآنّا آخماتِوا و مشرق‌زمین

نویسندهمرضیه یحیی‌پور

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ723ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۵۹

عنوانچنین گفت دهقان: کوتاه شدۀ شاهنامه فردوسی

نویسندهمحمدجعفر یاحقی

ناشربه نشر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپمشهد

تیراژ۱۵۰۰

شابک1ـ2259ـ02ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۰۸

عنوانشهر خوشی: نگاهی به زندگی و عرفان بهاءولد

نویسندهمحمودرضا اسفندیار

ناشربصیرت

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ91ـ5492ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۳

عنوانمقالات و رسالات تاریخی (دفتر سوم)

نویسندهرسول جعفریان

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک8ـ830ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۵۴

عنوانرسالۀ کاتب کرمانی

نویسنده ناشناخته

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک9_793_405_964_978

تعداد صفحات۳۵۸

عنواندست‌نامۀ ویرایش

نویسندهبهروز صفرزاده

ناشرکتاب سده

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ4ـ97170ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۰

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر چهاردهم: شرح حال عالمان و شاعران)

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپقم

شابک9ـ760ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانچه کردند ناموران

نویسنده کاوه میرعباسی

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک8_483_369_964_978

عنواندُرج الدُرَر و دَرج الغُرَر فی بیان میلاد خیرالبشر

نویسندهاصیل الدین واعظ دشتکی با مقدمه و اهتمام احمد فتوحی‌نسب

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک 9ـ086ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۱۰

عنواناطعمة المرضی

نویسندهمحمدکاظم بن محمد روشن‌ضمیر

ناشرالمعی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۶۰۰

شابک9ـ07ـ7568ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنوانهمسایۀ هدایت: میراث داستان‌نویسی غلامحسین ساعدی

نویسندهقهرمان شیری

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ60ـ8838ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۴

عنوانبررسی جامعه‌شناختی شعر و موسیقی زاگرس‌نشینان لر

نویسندهعظیم لک

ناشرجامعه شناسان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ044ـ223ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۵

عنوانچشم‌اندازها: زندگی، کوچه‌ها، ادبیات

نویسندهاورهان پاموک

ناشراختر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ470ـ517ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۸