پربازدید ها

۳۵۸۳ نتیجه

عنوانخاقانی شروانی: نکته‌ها از ناگفته‌ها

نویسندهبرات زنجانی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ1820ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانبینامتنیت: از ساختارگرایی تا پسامدرنیسم

نویسندهبهمن نامورمطلق

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7ـ813ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۵

عنوانگیلیاد

نویسندهمریلین رابینسون

ناشرآموت

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_58_5941_600_978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانافیون روشنفکران

نویسندهرمون آرون

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ88ـ6182ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۲۴

عنوانرفتارشناسی ادبی شعر مفهومی (بازخوانی نیما با تأملی در شعر دهۀ هفتاد)

نویسندهرضا اسماعیلی

ناشرهزارۀ ققنوس

تاریخ چاپ۱۳۸۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک7_26_8792_964

تعداد صفحات۲۰۸

عنوان پند پیران؛ پژوهشی در منابع و مآخذ

نویسندهوحید سبزیان پور، مسلم خزلی

ناشریار دانش

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک0ـ59ـ7162ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۶

عنوانبوطیقای ارسطو: ترجمۀ متن همراه با کنکاشی در تئوری بوطیقا

نویسندهسعید هنرمند

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ0534ـ01ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۳

عنوانمجموعۀ تاریخ شفاهی ادبیات ایران: محمدعلی سپانلو

نویسندهگفتگو از محسن فرجی و اردوان امیری نژاد؛ دبیر مجموعه: محمدهاشم اکبریانی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ768ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۲۰

عنواندیوان اشرفی سمرقندی

نویسندهشرف‌الدین حسن اشرفی سمرقندی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_166_220_600_978

تعداد صفحات۳۶۲

عنوانتذکرة الهند معروف به یادگار رضایی (دو جلد)

نویسندهحکیم رضا علی‌خان صاحب بن حکیم محمودخان حیدرآبادی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک2ـ197ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۹۶+۵۴۸

عنوانفهرست‌نامۀ کتاب‌شناسی‌های ایران

نویسندهایرج افشار به کوشش ایران‌ناز کاشیان

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ320ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۰

عنوانپل ریکور و هرمنوتیک ‌روایی؛ رهیافتی به هرمنوتیک انتقادی

نویسندهمحمد شکری

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ48ـ8273ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۴

عنواندر باب ادب تازی (مجموعه مقالات دکتر آذرتاش آذرنوش) (جلد سوم)

نویسندهآذرتاش آذرنوش به کوشش رضوان مساح

ناشرمرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ70ـ6326ـ600ـ978

عنوانسنت و تجدد یا ثابت و متحول

نویسندهأدونیس

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک3_569_372_964_978

عنوانمجموعۀ رشیدیه (شامل کتاب‌های توضیحات رشیدی، مفتاح التفاسیر، سلطانیه، لطایف الحقایق)

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7_062_203_9600_978

تعداد صفحات۶۵۰+۸۰

عنوانهمسایۀ هدایت: میراث داستان‌نویسی غلامحسین ساعدی

نویسندهقهرمان شیری

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ60ـ8838ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۴

عنوانتحلیل گفتمان

نویسندهاچ.جی.ویدوسن

ناشرجامعه شناسان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ221ـ223ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانبیدل‌شناسی

نویسندهغلام‌حسن مجددی

ناشرامیری

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپکابل

تیراژ۱۵۰۰

شابک6_1_8015_9936_978

تعداد صفحات۴۶۴