برچسب ها: کتاب‌شناسی

۱۸۵ نتیجه

عنوانعشق خطرناک است؛ اشعار و شناخت‌نامه روتگر کوپلاند

نویسندهروتگر کوپلاند

ناشرکتاب کوله پشتی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ70ـ8211ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۲

عنوانجشن‌نامۀ م. پ. جکتاجی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش رحیم چراغی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ533ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۵۶

عنوانشرق‌شناسان (دو جلد)

نویسندهنجیب العقیقی

ناشربنیاد پژوهش های اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپمشهد

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ0154ـ06ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۲۸

عنوانفصلنامۀ تخصصی اسناد و نسخه‌های خطی مناطق کردنشین کشکول، سال دوم، شمارۀ 8، تابستان 1396

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی محمد عبدلی

ناشر-

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپمهاباد

تیراژ-

شابک-

تعداد صفحات۲۴۲

عنوانمکتوب انتظار؛ پژوهشی در احوال، آثار و شیوۀ شاعری و نویسندگی ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی

نویسندهیحیی کاردگر

ناشرصدای انتظار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک7ـ94ـ6494ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۲۸

عنوانزندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر آذرتاش آذرنوش

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش نادره جلالی

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ243ـ528ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانبن‌بست؛ شرحی بر زندگی، آثار و مرگ صادق هدایت

نویسندهمهدی رهبری

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ152ـ214ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۱۲

عنوانروایت روزگار: نگاهی به کارنامه محمود دولت‌آبادی؛ شناخت‌نامه، خلاصه آثار، نقد اثر

نویسندهقهرمان شیری

ناشربوتیمار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپمشهد

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ397ـ404ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۲۸

عنوانیاد بزرگ علوی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش علی دهباشی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک5ـ092ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۳۰

عنوانیاد سیدمحمدعلی جمالزاده

نویسندهجمعی از نویسندگان به اهتمام علی دهباشی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک5ـ659ـ380ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۵۰

عنوانگزین‌‌گویه‌هایی از ویرجینیا وولف

نویسندهویرجینیا وولف به ویراستاری لوس بونرو

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ858ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۶

عنوانفصلنامۀ متن‌پژوهی پیام بهارستان، دورۀ دوم، سال نهم، شمارۀ بیست و هشتم، پاییز و زمستان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری کاظم آل رضا امیری

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ=

شابک-

تعداد صفحات۳۳۰

عنواناز ایران چه می‌دانم؟؛ ابوالحسن خرقانی

نویسندهمحمودرضا اسفندیار

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ411ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۲

عنوانجشن‌نامۀ دکتر محمد دبیرمقدم: مجموعه مقالات زبان‌شناختی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش محمدرضا رضوی، مرضیه صناعتی

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ7ـ96833ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴+۴۲۲

عنوانزندگی و آثار گابریل گارسیا مارکز

نویسندهجین بل ـ ویادا

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ446ـ408ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۲۲

عنوانهنر و سبک‌های عربی

نویسندهشوقی ضیف

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپمشهد

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ344ـ386ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۶

عنوانفرق بین روح و نفس

نویسندهقسطا بن لوقا

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۰

شابک7ـ028ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۲

عنوانچه شکل‌های گوناگونی دارد عشق؛ یادنامۀ زنده‌یاد منوچهر آتشی

نویسندهجمعی از نویسندگان به تلاش محمدجواد حق‌شناس

ناشرداستان سرا

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ82ـ5766ـ 600ـ978

تعداد صفحات۳۴۰