برچسب ها: نقد کتاب

۴۳ نتیجه

عنوانروش‌شناسی نقد و بررسی کتاب

نویسندهحمید قاسمی، سارا کشکر، لیلا ایزدپرست

ناشرجامعه شناسان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک0ـ308ـ223ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۶

عنوانهفت شهر کتاب: پنجاه گفتار در زمینۀ مردم شناسی، تاریخ و ادبیات

نویسندهسیدعلی آل داود

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک 3ـ1548ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۰۰

عنوانارمغان نقد

نویسندهاحد فرامرز قراملکی و همکاران به کوشش فرشته ابوالحسنی نیارکی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک 5ـ029ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۴

عنوانجستارهایی در میراث اسلامی (مجموعه مقالات، یادداشت‌ها، اسناد و متون، دفتر سوم ویژه‌نامۀ مراغه‌پژوهی)

نویسندهگروهی از نویسندگان به کوشش مسعود غلامیه، یوسف بیگ باباپور

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک5ـ026ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۴۰

عنوانجستارهایی در تاریخ اسلام و ایران

نویسندهمحمدکاظم رحمتی

ناشربصیرت

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک 7ـ05ـ5492ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۳

عنواننقد منابع اطلاعاتی: شناخت مفاهیم، ساختار، ماهیت و معیارهای نویسنده

نویسندهفریبرز درودی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_095_222_600_978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانماتیکان عین القضات همدانی (هفت گفتار در عرفان‌پژوهی)

نویسندهپرویز اذکائی

ناشرمادستان

تاریخ چاپ۱۳۸۱

مکان چاپهمدان

تیراژ۲۰۰۰

شابک6_2_93765_964

تعداد صفحات۲۶۰