برچسب ها: نقد ادبی

۱۳۳ نتیجه

عنوانمجلۀ فرهنگی و هنری بخارا، سال بیست‌ویکم، آذر و دی 1396، شمارۀ 121

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

ناشر-

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک-

تعداد صفحات۶۱۶

عنوانمحمود دولت‌آبادی

نویسندهامیرحسن چهل‌تن

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ245ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۲

عنواندو ماهنامه ادبیات داستانی برگ هنر، مرداد و شهریور 1396، شماره 13

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری اقبال معتضدی

ناشر-

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک-

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانفصل‌نامۀ فرهنگی، هنری، ادبی و تاریخی استارباد، سال سوم، تابستان 1396، شمارۀ 10

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی و صاحب‌امتیازی علی بایزیدی

ناشر-

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپگرگان

تیراژ-

شابک-

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانپیرنگ‌های بی‌نیرنگ؛ نقدنامه آثار نادر ابراهیمی

نویسندهفاطمه جنتی‌راد

ناشرکانون اندیشه جوان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ258ـ159ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانماهنامۀ خبری، آموزشی و اطلاع‌رسانی «جهان کتاب»، سال بیست‌ودوم، فروردین و اردیبهشت 1396، شماره 1و 2

نویسندهجمعی از نویسندگان به مدیرمسئولی طلیعه خادمیان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۷۴

عنواندو ماهنامۀ ادبیات داستانی برگ هنر، بهمن و اسفند 1395، شماره 11

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری اقبال معتضدی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۱۶۰

عنواندوماهنامۀ ادبیات داستانی برگ هنر، آذر و دی ماه 1395، شمارۀ 10

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری اقبال معتضدی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانمجله فرهنگی و اجتماعی دیلمان، آبان 1395، شمارۀ 4

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری مهدی بازرگانی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تعداد صفحات۴۲۶

عنوانشعر مدرن از بودلر تا استیونس؛ گزیده‌ای از مقاله‌ها و شعرها

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشربیدگل

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ02ـ7806ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۷

عنوانمانیفست خاموشان: تأملاتی دربارۀ نیما به میانجی افسانه

نویسندهامیر کمالی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک7ـ052ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۴

عنوانسینمای دیوید لینچ: تحلیلی بر پایۀ اندیشه‌های فروید، لاکان و هگل

نویسندهتاد مک‌گوان

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ241ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۷

عنوانفصلنامه تخصصی ادبیات فارسی کاغذ رنگی، سال نخست، شماره سوم، پاییز 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سعیده خجسته‌پور

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۱۰۸

عنوانفصلنامه تخصصی ادبیات فارسی کاغذ رنگی، سال نخست، شماره دوم، تابستان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری سعیده خجسته‌پور

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۱۱۲

عنواننقد ادبی و مطالعات فرهنگی: قرائتی نقادانه از آگهی‌های تجاری در تلویزیون ایران

نویسندهحسین پاینده

ناشرسازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ906ـ238ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۰

عنوانسبک و زبان در نقد ادبی

نویسندهراجر فاولر

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ784ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۶۱