برچسب ها: نثر فارسی

۹۱ نتیجه

عنوانداستا‌ن‌ها و پیام‌های شیخ عطار در اسرارنامه و مصیبت‌نامه

نویسندهحشمت‌الله ریاضی به کوشش حبیب‌الله پاک‌گوهر، معصومه امین دهقان

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ32ـ5231ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۱۰+۱۶

عنوانزندگی جانوران در گفتار سعدی

نویسندهفریدون جنیدی

ناشربلخ

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ83ـ6337ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۰

عنوانگزیدۀ تذکرة الاولیاء

نویسندهمقدمه، تصحیح و توضیحات محمد تفنگدار

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ74ـ6799ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۷۲

عنوانآثار فتح‌الله خان شیبانی (دو جلد)

نویسندهفتح الله خان شیبانی به کوشش علیرضا شانظری

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ086ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۳۱

عنوانترجمۀ السواد الاعظم

نویسندهابوالقاسم اسحاق بن محمد حکیم سمرقندی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ6627ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۰

عنوانمجموعه آثار حلاج

نویسندهحسین بن منصور حلاج

ناشرفهرست

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ13ـ6351ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۲۸

عنوانگنج روز نیاز: گزیدۀ طبقات الصوفیۀ خواجه عبدالله انصاری

نویسندهبا گزینش و توضیح محمدسرور مولایی

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک2ـ078ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۴۹

عنوانبوی دل‌خوشی: گزیدۀ اسرار التوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید

نویسندهانتخاب و توضیح محسن بابایی

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک1_062_165_964_978

تعداد صفحات۱۶۵

عنوانخار دیوار رزان: گزیدۀ مجالس سبعه و فیه ما فیه و مکتوبات مولانا

نویسندهبا انتخاب و توضیح توفیق هـ.سبحانی

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک1ـ075ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانآیین رهروی: بازنویسی کتاب فرائد السلوک اثر اسحاق بن ابراهیم شمس سجاسی

نویسندهبه کوشش علیرضا ذکاوتی قراگزلو

ناشراهل قلم

تاریخ چاپ۱۳۸۲(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک3_46_5568_964

تعداد صفحات۱۷۴

عنواناخلاق علایی

نویسنده هبة الله بن عطاءالله حسینی شیرازی (معروف به شاه‌میر)

ناشرمتن

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_085_232_964_978

تعداد صفحات۱۸۸

عنوانصد میدان

نویسندهخواجه عبدالله انصاری

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک2_439_331_964_978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانمآثر سلطانیه (تاریخ جنگ‌های اول ایران و روس) به ضمیمۀ جنگ‌های دورۀ دوم از تاریخ ذوالقرنین

نویسندهعبدالرزاق بیک دنبلی

ناشرروزنامه ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۹(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_62_6707_964

تعداد صفحات۶۷۲

عنوانگلستان

نویسندهسعدی شیرازی

ناشرفردوس

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_425_320_964_978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانحلاج الاسرار (اخبار و اشعار)

نویسندهحسین ابن منصور حلاج

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک4_25_6728_600_978

تعداد صفحات۲۱۶

عنواندر جستجوی رستگاری: حکایت‌های کیمیای سعادت با گفتاری تفصیلی دربارۀ زندگی و اندیشه و روزگار ابوحامد محمد غزالی

نویسندهشهاب‌الدین عباسی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_253_191_964_978

تعداد صفحات۳۲۰

عنواننظریۀ نثر در ادب فارسی

نویسندهخدایی شریف

ناشرداستان سرا

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپشیراز

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_34_5766_600_978

تعداد صفحات۴۸۸

عنوانچهار مقاله بر اساس چاپ علامه محمد قزوینی: نظامی عروضی سمرقندی

نویسندهنظامی عروضی

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_51_5592_964_978