برچسب ها: متون کهن فارسی

۱۷۴ نتیجه

عنوانبحر الفضایل فی منافع الافاضل

نویسندهمحمد بن قوام بن رستم بدر خزانه‌ای بکری بلخی

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ45ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲+۵۶۷

عنوانتاریخ گزیده (دو جلد)

نویسندهحمدالله مستوفی

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ40ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۴۶

عنوانطلوع دوبارۀ شمس: کشف رموز از مقالات شمس تبریزی (جلد اول)

نویسندهعلی‌اشرف والی

ناشرضیغمی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ6ـ91592ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۸۴

عنوانمفتوح القلوب

نویسندهمحمد بن محمد هروی

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپقم

شابک4ـ864ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانتاریخ و ادبیات ایران: ترجمۀ تفسیر طبری

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ437ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۵

عنوانگلشن محمود (در شرح احوال تعدادی از پسران و نوادگان فتحعلی شاه) به ضمیمه تاریخ ملک‌زادگان تخمه خاقان نوشته ایرج میرزا قاجار

نویسندهمحمود میرزا قاجار

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ312ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۹

عنواناطعمة المرضی

نویسندهمحمدکاظم بن محمد روشن‌ضمیر

ناشرالمعی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۶۰۰

شابک9ـ07ـ7568ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنوانکامل التعبیر؛ اثری جامع به زبان فارسی در خواب‌گزاری و تعبیر رؤیا (دو جلد)

نویسندهابوالفضل حبیش ابن ابراهیم تفلیسی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ101ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۸+۱۳۵۸

عنوانتاریخ و ادبیات ایران؛ تاریخ بلعمی

نویسندهمحمد دهقانی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1ـ411ـ185ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۰

عنوانتذکرۀ نظامشاهیه

نویسندهحسن بن عبدالرحمن

ناشرچوگان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ34ـ5682ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۹۴

عنوانشرب مدام (مجموعه رسائل عرفانی)

نویسندهبه اهتمام محمود نجفی ض

ناشرآیت اشراق

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ13ـ7404ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۴۴

عنوانرساله در قافیه: تصحیح رسالۀ قافیه امیربرهان الدین عطاءالله محمود حسینی

نویسندهبه کوشش فاضل عباس زاده، رجب توحیدیان

ناشرسمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک3ـ20ـ7509ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۱

عنوانغرة الألفاظ و نزهة الألحاظ (رساله پارسی کهن در فن ترسل)

نویسندهمحمد بن علی بن محمد کاتب سمرقندی

ناشرسمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ06ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۰

عنوانزبدة الحساب

نویسندهمحمدصالح بن حبیب‌الله طباطبایی‌یزدی

ناشرسمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ01ـ7509ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۸

عنوانسیاست‌نامه

نویسندهنظام الملک ابوعلی بن حسین بن علی بن اسحاق طوسی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ68ـ5330ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۰۰

عنوانلطایف الطوایف

نویسندهفخرالدین علی صفی

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۰

شابک1ـ017ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۵۶+۸۸

عنوانخار دیوار رزان: گزیدۀ مجالس سبعه و فیه ما فیه و مکتوبات مولانا

نویسندهبا انتخاب و توضیح توفیق هـ.سبحانی

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک1ـ075ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۸