برچسب ها: متون کهن فارسی

۱۷۴ نتیجه

عنوانشهباز اسپیدبال

نویسندهمیرزا علی‌خان دیوسالار (سالار فاتح)

ناشرمیرماه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ224ـ333ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۶۸

عنوانترجمة الخواص: تفسیر فارسی و عرفانی و شیعی قرآن کریم (پنج جلد)

نویسندهعلی بن حسن زواره‌ای

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ785ـ121ـ600ـ978

عنوانمرآت الاصطلاح

نویسندهآنندرام مخلص لاهوری

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ812ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۵۸

عنوانسیاست‌نامه‌های قاجاری: سی و یک اندرزنامۀ سیاسی عصر قاجار (چهار جلد)

نویسندهبه کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ09ـ8273ـ600ـ978

عنوانهزار حکایت و هزار عبارت عرفانی

نویسندهبهاءالدین خرمشاهی با همکاری شهاب‌الدین خرمشاهی، عارف خرمشاهی

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ864ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۲۰

عنوانسرّ سماع

نویسندهعلاءالدوله سمنانی

ناشرنجم کبری

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپکرج

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ49ـ2905ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۲

عنوانچهار درویش

نویسندهناشناس

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۹۹۰

شابک2ـ218ـ278ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۳

عنوانکهن‌ترین فرهنگ‌نامه فارسی دانش استیفا: تصحیح و تحلیل بخش لغات و مصطلحات المرشد فی الحساب

نویسندهحسن بن علی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ114ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۴+۶

عنوانسیاق: تاریخ، آموزش، دیوانسالاری و ریاضی حسابداری (دو جلد)

نویسندهاسدالله عبدلی آشتیانی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ410ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۶۶

عنوانتاریخ حمیدی؛ مجموعه ترجمه‌های سردار اسعد بختیاری

نویسندهژرژ دوریس

ناشرتمتی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ6ـ95216ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانتاریخ بیهقی به روایتی دیگر

نویسندهخواجه ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی دبیر

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ666ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۵۲

عنوانهفت کشور

نویسندهفخری هروی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۵ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ367ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۹

عنوانجامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی) (در چهار جلد)

نویسندهرشیدالدین فضل الله همدانی

ناشرمرکز پژوهشی میراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ107ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۷۰

عنوانعطائیه در فقه شیعه به نام عطاملک جوینی (م 681) و مطابق فتاوای یکی از مراجع شیعه (از حلی‌ها)

نویسندهناشناس

ناشرمورخ

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰

شابک5ـ6ـ91030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۶

عنوانکتابچه تشریفات

نویسندهعلی‌خان حاجب‌الدوله مقدم مراغه‌ای

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک5ـ646ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانشعلۀ آه: قصۀ عاشقانه ملک‌محمد و شمس‌بانو

نویسندهمنشی غیوری دهلوی (لچهمن سنگه)

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 8ـ775ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانتحقیق در مجالس تفسیری فضل بن محب نیشابوری و ابیات فارسی آن (گنجینه‌ای از سروده‌های زاهدانۀ فارسی از سدۀ پنجم هجری)

نویسندهفضل بن محب نیشابوری

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ104ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۹+۹۳

عنوانقاف (بازخوانی زندگی آخرین پیامبر از سه متن کهن‌فارسی)

نویسندهویرایش یاسین حجازی

ناشرشهرستان ادب

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک 8ـ65ـ6889ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۶۴