برچسب ها: شعر فارسی

۶۰۱ نتیجه

عنوانشعر در هر شرایطی: گفتگو با سیدعلی صالحی (پیرامون جنبش شعر گفتار)

نویسندهسیدعلی صالحی

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۸۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک2_4_94008_964

تعداد صفحات۲۲۰

عنوانشعر فنی و فن شعر (قصیده‌های ممنوع)

نویسندهعباسعای وفایی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک2_610_372_964_978

تعداد صفحات۳۶۸

عنوانزندان‌نامه‌های فارسی از قرن پنجم تا پانزدهم

نویسندهمحمدرضا یوسفی و طاهره سیدرضایی

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_68_8261_964_978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانشرح شوق (5 جلد)

نویسندهسعید حمیدیان

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6_229_119_600_978

تعداد صفحات۴۳۹۸

عنوانسیر شعر و ادب از دوران قبل از اسلام عرب تا پایان دورۀ عباسی و مقایسۀ افکار سعدی و متنبّی و داوری میان دو شاعر نامی پارسی و تازی

نویسندهسیدامیرمحمود انوار

ناشرانوار دانش

تاریخ چاپ۱۳۸۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک8_4_91793_964

تعداد صفحات۸۸

عنوانسیر استعاره در شعر امروز (با نگرشی بر شعر نیما، اخوان، سپهری، نادرپور و شاملو)

نویسندهمینا مصطفوی

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_35_2978_964_978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانرودکی: با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی

نویسندهخلیل خطیب رهبر

ناشرصفیعلیشاه

تاریخ چاپ۱۳۸۸ (چاپ بیست و پنجم)

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰۰

شابک2_07_5626_964

تعداد صفحات۸۴

عنوانرصد صبح: خوانش و نقد شعر جوان امروز

نویسنده محمد کاظم کاظمی

ناشرسورۀ مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۰ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک9_533_506_964_978

تعداد صفحات۳۲۶

عنواندیروز و امروز شعر فارسی

نویسندهضیاء موحد

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_667_363_964_978

تعداد صفحات۲۸۷

عنوانخردنامۀ حکیم توس (گزیدۀ موضوعی اشعار شاهنامه حکیم فردوسی)

نویسندهسمیرا پوستین‌دوز

ناشرکانون پژوهش

تاریخ چاپ۱۳۷۹

مکان چاپاصفهان

تیراژ۲۰۰۰

شابک7_34_60170_964

تعداد صفحات۱۰۴

عنوانخاقانی شروانی (نقد و پژوهش با نمونۀ اشعار)

نویسندهمنیره احمد سلطانی

ناشرآتیه

تاریخ چاپ۱۳۷۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_15_6373_964

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانچهرۀ اسکندر در «شاهنامۀ فردوسی و «اسکندرنامۀ» نظامی

نویسندهغلامحسین بیگدلی

ناشرآفرینش

تاریخ چاپ۱۳۶۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانحافظ ده استاد: شرح جامع غزلیات حافظ (دو جلدی)

نویسندهتحقیق و تألیف محمود امیری

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_917_358_964_978

تعداد صفحات۸۲۸+۷۵۶

عنوانچشم‌انداز تاریخی هجو

نویسندهعزیزالله کاسب

ناشرعزیزالله کاسب

تاریخ چاپ۱۳۶۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

تعداد صفحات۲۰۴

عنوانپروین اعتصامی پایه‌گذار ادبیات نئوکلاسیک ایران

نویسندهمریم مشرف

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک0_601_372_964_978

تعداد صفحات۲۱۴

عنوانپژوهشی در دیوان حیاتی کرمانی

نویسندهفاطمه جهانگرد «جهان کرمانی»

ناشرمرکز کرمان شناسی

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپکرمان

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_34_9908_964_978

تعداد صفحات۳۷۰

عنوانبازتاب اندیشه‌های زروانی در شاهنامه

نویسندهمعصومه تاجیک

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_69_2978_964_978

تعداد صفحات۲۷۲

عنوانبساط قلندر: برگزیده و شرح غزل‌های خاقانی

نویسنده معصومه معدن‌کن

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۳۸۴

مکان چاپتبریز

تیراژ۲۰۰۰

شابک3_31_5592_964

تعداد صفحات۴۵۲