برچسب ها: زبان‌شناسی

۱۰۶ نتیجه

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش ملی واج‌شناسی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش گلناز مدرسی قوامی

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ23ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنوانمجله فرهنگی و اجتماعی دیلمان، فروردین و اردیبهشت 1396، شماره ششم

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری مهدی بازرگانی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

تعداد صفحات۵۰۲

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش ملی ادب کلامی و اجتماع

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش زهرا ابوالحسنی چیمه، بهروز محمودی بختیاری

ناشرنشر نویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ46ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۷

عنوانمجموعه مقالات دومین همایش ملی زبان‌شناسی پیکره‌ای

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش آزاده میرزایی

ناشرنشر نویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ34ـ7030ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۴

عنوانحکایت‌های عامیانه وفسی (پیکره، دستور و آوانگاشت)

نویسندهدونالد ال. استیلو

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک8ـ2ـ96362ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۲

عنوانزبان‌شناسی

نویسندهاسترانگ برتون، رزماری دوشین، اریک واتیکیوتیس بیتسن

ناشرآوند دانش

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک7ـ88ـ7022ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۱۶

عنوانزبان فارسی در گذر زمان (مجموعه مقالات)

نویسندهمهرداد نغزگوی کهن

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ8ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰+۲۶۸

عنوانفرهنگ توصیفی مطالعات ادبی

نویسندهکورش صفوی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ325ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۱۴

عنوانفرهنگ توصیفی دستور تاریخی

نویسندهاحسان چنگیزی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ323ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانفصلنامۀ علمی و پژوهشی بین‌المللی چهار زبانۀ فارسی، ترکی، عربی و فرانسه زبانشناس، سال پنجم، تابستان 1395، شماره 18

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری مهدی محمدی نیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانمجلۀ بخارا، شمارۀ 114، مهر و آبان 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری علی دهباشی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۴۹۰

عنواناسطوره و اسطوره‌شناسی نزد ماکس مولر

نویسندهبهمن نامورمطلق، بهروز عوض‌پور

ناشرموغام

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ16ـ7697ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانفرهنگ ساختاری واژگان پارسی (دو جلد)

نویسندهسیدضیاءالدین هاجری

ناشرشورآفرین

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰

شابک0ـ02ـ8055ـ600ـ978

عنوانزبان‌شناسی شناختی: دومین انقلاب معرفت‌شناختی در زبان‌شناسی

نویسندهرضا نیلی‌پور

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک4ـ964ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانسوسور: راهنمایی برای سرگشتگان

نویسندهپل بویساک

ناشریک فکر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ0ـ96434ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۰

عنوانآشنایی با علم معانی در زبان فارسی

نویسندهداریوش ذوالفقاری

ناشرپژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ97ـ6953ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۴

عنوانفرهنگ زبان‌شناسی کاربردی

نویسندهکامبیز محمودزاده

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ301ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۰

عنوانشخصیت در آیینه زبان: پیوند زبان و شخصیت در جای خالی سلوچ

نویسندهفرزانه مجتهدی

ناشرنویسنده

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپاراک

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ163ـ259ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۰