برچسب ها: زبان‌شناسی

۱۶۸ نتیجه

عنواندربارۀ طبیعت و زبان

نویسنده نوام چامسکی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_98_8175_964_978

عنواندر باب زبان و زبان‌شناسی (60 گفتار مختصر و مفید)

نویسندهگروه نویسندگان

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

عنوانمبانی زبان‌شناسی متن

نویسندهپرویز البرزی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۳۸۶

شابک0_1130_00_964_978

عنوانزبان‌شناسی و رمان

نویسندهراجر فاولر

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8_214_185_964_978

عنوانزبان و فرهنگ

نویسندهکلر کرامش

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک5_1388_00_964_978

عنوانادبیات تطببقی

نویسندهایو شورل

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1_1047_00_964_978