برچسب ها: دیوان اشعار

۳۷ نتیجه

عنوانسراینده‌ای از کویر؛ دیوان اشعار منتخب‌السادات جندقی خوری پدر استاد حبیب یغمایی

نویسندهمنتخب‌السادات جندقی خوری

ناشرمگستان

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ16ـ6623ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۵۲

عنواندیوان میرحاج گنابادی هروی

نویسندهمیرحاج گنابادی هروی

ناشرمورخ

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰

شابک-

تعداد صفحات۱۹۰

عنواندیوان سیدحسن غزنوی (شاعر سدۀ 5ـ6 ق)

نویسندهسیدحسن غزنوی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ301ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۰۶

عنواندیوان بدر شروانی

نویسندهبدر بن شمس‌الدین شروانی (789ـ854 ق)

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ292ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۲۲

عنواندیوان مشرقی کاشانی

نویسندهمحمدحسین بن میرزاآقاخان غفاری کاشانی (متوفی 1299ق)

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ24ـ8079ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۸

عنواندیوان خواجه حسین مروی از سرایندگان سدۀ دهم هجری قمری

نویسندهخواجه حسین مروی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک8ـ0265ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۶

عنواندیوان نثاری تونی (شاعر شیعی سدۀ 10 ق)

نویسندهنثاری تونی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ281ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴۲

عنواندیوان موالی تونی (شاعر شیعی سدۀ 9ـ10 ق)

نویسندهموالی تونی

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ279ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۰

عنواندیوان سیف اسفرنگ

نویسندهسیف‌الدین الأعرج احمد اسفرنگی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ 913ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۶+۹۰۵

عنواندیوان فارسی کشوری دیلمقانی (سدۀ نهم هجری)

نویسندهنعمت‌الله کشوری دیلمقانی

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ421ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۲

عنوانکلیات خلاق‌المعانی (2 جلد)

نویسندهکمال‌الدین اسماعیل اصفهانی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ30ـ8330ـ 600ـ 978

تعداد صفحات۱۷۷۵

عنوانکلیات اوحدی مراغه‌ای؛ دیوان، منطق العشاق، جام جم

نویسندهرکن‌الدین اوحدی مراغه‌ای

ناشراوحدی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ62ـ8234ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۵۷

عنواندیوان حکیم کسایی مَروَزِی

نویسندهمحمدباقر نجف‌زاده بارفروش

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ523ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنواندیوان محمدخان دشتی: نگاهی به زندگی و اشعار محمدخان دشتی

نویسندهمحمدخان دشتی

ناشربامداد نو

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ9ـ94710ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۹۲

عنواندیوان منوچهری دامغانی

نویسندهابوالنجم احمد بن احمد قومسی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ152ـ376ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۶۴

عنواندیوان سلطانیه

نویسندهعبدالله سلطانیه

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ13ـ8079ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۲

عنواندیوان داعی دزفولی

نویسندهسیدعبدالله داعی دزفولی

ناشردارالمؤمنین

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک 8ـ29ـ5161ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۷۰