برچسب ها: دورۀ پهلوی

۴۳ نتیجه

عنواناسنادی از پژوهشگاه علوم انسانی در دورۀ پهلوی دوم

نویسندهبه کوشش علیرضا ملایی توانی، لیدا ملکی، سیدمحمدحسین محمدی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ870ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۲

عنوانمجموعه مقالات خلیل ملکی (5 جلد)

نویسندهخلیل ملکی به کوشش رضا آذری شهرضایی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ037ـ207ـ964ـ978

عنوانداستان طنز در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی

نویسندهمحمدعلی علومی

ناشرعصر داستان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8_15_6970_600_978

تعداد صفحات۴۶۰+۴