برچسب ها: تصوف

۸۴ نتیجه

عنوانتحایف الابرار فی ذکر اولیاء الاخیار (در ذکر احوال و کرامات عرفای هند)

نویسندهابومحمد مسکین بن محی‌الدین الحنفی الکبروی سرهندی

ناشرمکتب اسنوند

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپمراغه

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ29ـ7875ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۵۲

عنوانعشق الهی؛ سیر به سوی خدا در متون اسلامی

نویسندهویلیام چیتیک

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ777ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸+۴۸۷

عنوانباغ همیشه سبز: بررسی خاستگاه و مراحل اولیۀ شکل‌گیری تصوف

نویسندهتور آندره با مقدمۀ آنه ماری میشل

ناشرعلمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ804ـ121ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴+۲۰۲

عنوانسرّ سماع

نویسندهعلاءالدوله سمنانی

ناشرنجم کبری

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپکرج

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ49ـ2905ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۲

عنوانتاریخ عرفان اسلامی و تصوف در ایران: سلسله‌های صوفیه

نویسندهپروانه عروج‌نیا

ناشردفتر پژوهش های فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ364ـ379ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۴

عنواننقد صوفی: بررسی انتقادی تاریخ تصوف با تکیه بر اقوال صوفیان تا قرن هفتم هجری

نویسندهمحمدکاظم یوسف‌پور

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۵ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

شابک1ـ055ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۶۸

عنوانتاریخ فراموش‌‌شدۀ ایران در دورۀ سلطان یعقوب آق‌قویونلو

نویسندههدی سیدحسین زاده

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ42ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۶۰

عنوان پند پیران؛ پژوهشی در منابع و مآخذ

نویسندهوحید سبزیان پور، مسلم خزلی

ناشریار دانش

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک0ـ59ـ7162ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۶

عنوانمقالات سعید نفیسی در زمینه تاریخ، تصوف، فرهنگ و ادب ایران

نویسندهسعید نفیسی به کوشش مسعود عرفانیان دلاور

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ40ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۹۸+۲۲

عنوانطلوع دوبارۀ شمس: کشف رموز از مقالات شمس تبریزی (جلد اول)

نویسندهعلی‌اشرف والی

ناشرضیغمی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ6ـ91592ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۸۴

عنوانمنشور عبودیت در تصوف: گزیدۀ رساله قشیریه

نویسندهابوالقاسم عبدالکریم بن هوزان قشیری

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ508ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۴۴

عنوانکشف الأسرار و مکاشفات الأنوار

نویسندهروزبهان بقلی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک2ـ722ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۲+۲۶۶

عنوانشرح فصوص الحکم

نویسندهعفیف‌الدین تلمسانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ642ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۲

عنوانفواید الفؤاد: ملفوظات حضرت خواجه نظام الدین اولیاء

نویسندهگردآورنده: امیرحسن علاء سجزی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک2ـ3ـ92848ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶+۳۴۸

عنوانمجموعه مقالات اولین همایش بین‌المللی میراث مشترک ایران و عراق (دفتر سوم: عرفان، تصوف و فلسفه)

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپقم

شابک9ـ760ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۵

عنوانابن عربی‌پژوهی: مجموعه مقالاتی در معرفی آرا، احوال و آثار

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش حسن ابراهیمی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ195ـ222ـ500ـ978

تعداد صفحات۷۷۶

عنوانسیر تاریخی عرفان و تصوف در گیلان

نویسندهعباس پناهی

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپرشت

تیراژ۲۱۰۰

شابک3ـ297ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانحیات فکری غزالی؛ تصحیح، ترجمه و تحقیق و نقد رسالۀ المنقذ من الضلال

نویسندهمهدی کمپانی زارع

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1ـ33ـ5747ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۲