برچسب ها: تصوف

۸۴ نتیجه

عنوانمنازل السائرین

نویسندهخواجه عبدالله انصاری

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک8ـ546ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانفرهنگ‌نامۀ تصوف و عرفان: مباحث، اعلام، اصطلاحات و تعبیرات (دو جلد)

نویسندهمحمد استعلامی

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک31ـ162ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۹۰

عنوانتصوف، قبّالا و گنوسی در نگاه تطبیقی

نویسندهحسین شهبازی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ568ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۱۹

عنوانجوانمردان در تاریخ

نویسندهعلی حصوری

ناشرپردیس دانش

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک5ـ143ـ300ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۰

عنوانسه رساله اسرارالعارفین، شراب‌العاشقین، المنتهی

نویسندهحمزۀ فنصوری (عارف قرن 16 جهان مالایی)

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ154ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۴+۲۱

عنوانرساله در ردّ صوفیه (درایت نثار در نکوهش مخالفت ائمه اطهار در مراحل جنبش و منازل قرار)

نویسندهمحمدعلم‌الهدی فرزند فیض کاشانی (1039 ـ 1115)

ناشرمورخ

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپقم

تیراژ۵۰

شابک4ـ627ـ986ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۵

عنوانتصوف عصر صفوی و ادبیات آن دوره

نویسندهسیدجلال موسوی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ1915ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۸

عنوانفصوص الحکم و مکتب ابن عربی (شرح فصوص الحکم)

نویسندهابوالعلا عفیفی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک1ـ703ـ334ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۸

عنواندر جستجوی قلب گمشده

نویسندهویلیام چیتیک

ناشرفلات

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ7ـ96270ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانهفت جستار عرفانی

نویسندهداود اسپرهم

ناشرآرایان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ42ـ8688ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنوانترجمۀ رسالۀ قشیریه

نویسندهعبدالکریم بن هوازن قشیری

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ807ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۶۰

عنوانادوار تاریخ تصوّف (دو جلد)

نویسندهامین اوحدی، محمدهادی قندهاری

ناشردلیل ما

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ043ـ442ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۷۰+۵۷۵

عنوانرساله در بیان معرفت به نورانیت امیرالمؤمنین (ع)

نویسندهمیرزا فتحعلی بن میرزا بابای ذهبی شیرازی

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ08ـ8079ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانتبیین المقامات و تعیین الدرجات

نویسندهعلاءالدوله سمنانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ842ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۶

عنواننقد صوفی از تصوف تا قرن پنجم هجری

نویسندهداود اسپرهم

ناشرآرایان

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ78ـ7133ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانشرح ابن عربی بر فصوص الحکم

نویسندهمحی‌الدین ابن عربی

ناشرفهرست

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ65ـ6351ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۳۲

عنوانفرهنگ واژه‌های فصوص الحکم

نویسندهمحیی‌الدین ابن عربی با برگردان و پژوهش قاسم میرآخوری

ناشرفهرست

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ96ـ6351ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۵۶

عنوانقلندرنامه‌ای به نام آداب الطریق همراه با پژوهشی نو دربارۀ قلندریه

نویسندهبابا حاجی عبدالرحیم

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ692ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۰