برچسب ها: ایران‌شناسی

۲۰ نتیجه

عنوانتاریخ تحولات ایران‌شناسی: پژوهشی در تاریخ فرهنگ ایران در دوران باستان

نویسندهمریم میراحمدی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2_02_5911_600_978

عنوانآفرینش زیانکار در روایات ایرانی

نویسندهآرتور کریستنسن

ناشرشفق

تاریخ چاپ۱۳۵۵

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰