ناشر: کتاب بهار

۲۸ نتیجه

عنوانصرف در زبان فارسی

نویسندهحسین سامعی

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ1ـ96833ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۱+۸

عنوانفرهنگ‌نویسی مباحث نظری و کاربردی

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ3ـ96833ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانواژه‌سازی در زبان فارسی: یک انگارۀ نظری

نویسندهحسین سامعی

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ0ـ96833ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴+۱۲۵

عنوانفرهنگ فارسی گفتاری

نویسندهبهروز صفرزاده

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ6ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴+۳۹۲

عنوانترکیب در زبان فارسی؛ بررسی ساختاری واژه‌های مرکب

نویسندهعلاءالدین طباطبایی

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ5ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۳

عنوانزبان فارسی در گذر زمان (مجموعه مقالات)

نویسندهشادی داوری، مهرداد نغزگوی کهن

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ9ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰+۱۹۱

عنوانزبان فارسی در گذر زمان (مجموعه مقالات)

نویسندهمهرداد نغزگوی کهن

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ8ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰+۲۶۸

عنوانتحول آوایی واژه‌های عربی در فارسی

نویسندهبهروز صفرزاده

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ4ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۶+۱۲

عنوانواژه‌سازی و دستور (مجموعه مقالات)

نویسندهعلاءالدین طباطبایی به کوشش احمد خندان

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ3ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۹+۱۰

عنوانکتاب‌شناسی درست و غلط در زبان فارسی

نویسندهاحمد خندان

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک4ـ1ـ95409ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۰+۱۱